Thursday, August 23, 2012

"Alergand mereu dupa o Stea...' !

in urma cu cateva zile am primit un email ce continea linkul avand tema ds. evolutia religiilor; de acolo am plecat cu gandul iata unde am ajuns:

„Alergand dupa o Stea....”

noi folosim sistemul de invatamant clasic care dateaza de sute daca nu de mii de ani

nu se poate sa ramanem asa: avem informatica, internetul si deci comunicarea de cunostiinte este facila

dar nu este deajuns

acele cunostinte trebuie restructurate la nivelul sec 21...., adica sa existe, asa cum avem autori de manuale scolare, autori de linkuri pe teme punctuale care sa acopere programa scolara pt un nivel sau clasa etc.[revin cu o precizare importanta:subiectul link-ului nu trebuie sa fie expus la mult de 60-90 sec.]

In felul acesta, care inseamana REVOLUTIE ........,  scoala [ca si cladire, sau institutie traditionala, se cam estompeaza, linkurile purtatoare de subiecte punctuale vor fi usor de asimilat, PC / calculatorul si CD-urile sunt deja omniprezente..., este suficient ca elevul sa vrea sa le parcurga si eventual sa exerseze, de este cazul, ceea ce propune autorul pt a respecta cerintele subiectului propus a fi asimilat.

iar la anumite termene se dau verificari, examene cf. principiilor intruirii programate [examene pe grila] iar daca subiectii raspund bine, avanseaza in ierarhia scolara etc.;

 in plus se poate intampla si este chiar de dorit, ca unii elevi [sa zicem de clase mici...] sa poata parcuge subiectele/linkurile destinate celor mai mari si sa acceada la examinarile avansate....

In final nu am mai avea nevoie de asa multe cadre didactice [unele, regret s-o spun, cu o prestatie nesatisfacatoare...] si 'creerul', format din adevarati specialisti, va putea dirija informatiile in formele cele mai simple spre o masa mare de elevi, avand ca target o eficienta crescuta in materie de asimilare...

Iata un exemplu de link in care este prezentat simplist dar suficient pt nivelul 'cultura generala'/ adica ceea ce trebue sa faca scoala ... subiectul ‚evolutia religiilor’ si evident nu este ‚opera’ mea dar a fost si este punctul de plecare al a cestui material:
... istoria religiilor in 90 sec ...
>


asa vad eu lucrurile ...........

M.Olaru,ph.ed,. 23 Ag. 2012

[by Google translate...]:

To > Maps of War,

gentlemen,
I found your address and I can say that how the approached topics, punctual and they basically led me to think that if the entire culture exists and is known to be ranges between a lot also links .... education, education might have become a different perspective [PC + Net was now]
In this respect I posted on my blog avant-garde material but my credit is not yours but you designed this clever and efficient way to transmit knowledge

I congratulate

M.O
{http://despre-inot.blogspot.com/ }
====================================

"Always Running after a Star ..." !

A few days ago I received an email that contained the link with the theme ds. evolution of religions, from there I went thinking that's where I got:

"Running after a star ...."

we use the classical education system that dates back hundreds if not thousands of years

can not remain so: we have computer, internet and communication of knowledge is so easy

but not enough

the knowledge to be restructured in the 21st Century .... ie there as we authors of textbooks, the authors point links to topics that cover the curriculum for grade levels or so. [return with an important statement: subject link should not be exposed to more of 60-90 sec.]

Thus, the inseamana REVOLUTION ........, school [as building or traditional institution is about blurring, timely topics bearing links will be easily assimilated, PC / computer and CDs are already ubiquitous ... it is sufficient that the student wants to go through and eventually practice of any, which the author proposes to meet the requirements for the subject proposed to be assimilated.
and certain terms are given checks, examinations scheduled intruirii principles cf. [exams grid] and if subjects respond well, advancing school hierarchy and so on;

 in addition it can happen even desirable, that some students [say small class ...] can scroll through threads / links to the best and brightest in advanced examinations ....

Finally we would not need so many teachers [some, I regret to say, with a performance unsatisfactory ...] and 'Create', consisting of true specialists can manage the information in the simplest forms to a large mass students, with the target increased efficiency in terms of assimilation ...

Here is an example of a link that is shown simplistic but enough for the 'general knowledge' / that is what you need to do school ... subject, the evolution of religions 'and obviously is not work' but it was and is my starting point for the story of the material:

... Religions in 90 seconds ...
>http://www.mapsofwar.com/images/Religion.swf

so I see it ...........

M.Olaru, ph.ed,. 23 Ag. 2,012FEFS USH / material prezentat la o sesiune de comunicare acum ceva ani.....
-------------------
‘Pentasalt’ educaţional.         


’’Ultimii 5 paşi restanţi’’ ai sec. XX …
pentru „săritura” în Educaţia sec. XXI ….

Autor
prof. Mircea Olaru, ph.ed / nataţie, 73 ani

Monday, January 12, 2009


Cuvinte cheie:
educaţie, degradare morală/etică, eficienţă/deficienţă, lucrul individual/lucrul în grup, clubul şcolii, reorganizarea sistemului CSS, „mens sana in corpore sano”, „export de capital cultural”.Abstract

Între a fi „bun” sau „rău” există şi a existat întotdeauna situarea acestora la extremele unei activităţi, a unui produs ş.a.m.d.

Mai ales acum, cu referire la noţiunea de educaţie şi la depozitarea ei în membrii societăţii noastre (mai ales în masa tinerilor), este nevoie de o abordare sigură, simplă, pragmatică, economică şi eficientă pentru a separa decisiv binele de rău.

Ţara noastră şi neamul românesc sunt în mare pericol, aproape ireversibil, de degradare etică şi morală, cu repercusiuni din ce în ce mai greu de prefigurat. Acest fapt îl simţim chiar fără a fi mereu predispuşi la a vedea doar jumatatea goala a paharului cu apă….

Metodele tradiţionale ale educaţiei, folosite de mulţi ani, unele cu minusuri evidente, trebuiesc „recondiţionate” – simplu şi economic.

În situaţia în care visteria ţării ar avea bani, poate altfel s-ar putea proiecta un program eduaţional, să-i zicem „elitist”…, dar cum „banii” nu-i avem nicioadată, şi pentru mulţi s-au dovedit a fi „ochiul diavolului”, acum este absolut nevoie de inovaţii simple, ieftine dar absolut eficiente, iar aceste „noi-metode” trebuie să nu fie personalizate, individualizate ci, dimpotrivă, trebuie supuse activităţii în grup, grupuri care de fapt există (şcoli, clase), şi care oferă posibilitatea ca elemente de întrecere emoţională, de autosupraveghere şi „corectare din mers” să conducă acţiunile de educare pozitivă prin manifestări rapide, dese, zilnice,  dezirabile….; vom vedea cum – [de fapt, pentru mine, antrenor de înot de-o viaţă..., „educaţia”, edificarea ei, îmi este reprezentată ca un antrenament, cu exerciţii bine alese şi mult repetate până la automatizare ... ?!!]Primul „pas”: 
„Exploatarea inteligentă a condiţiei de a lucra în grup”

Acţiune primară concretă:
           La „iniţiativa” personala a unor diriginţi… în clasele conduse de aceştia va exista preocuparea certă ca toţi elevii clasei să:
1.      înveţe versurile Imnului naţional, toate versurile, nu doar prima sau şi a doua strofă... !
2.      să recite aceste versuri atât în mod individual dar mai ales în grup (întreaga clasa, în „cor”, cu acelaşi glas şi intonaţie emoţională)

„Exploatare inteligentă”:
           La iniţiativa unor directori de şcoli se vor organiza concursuri „inter-clase” având ca subiect – recitarea în cor a versurilor Imnului naţional.

** întrecerea să fie organizată sub controlul cadrelor didactice + a unor grupuri de părinţi
** după primul an de aplicare a acestui exerciţiu se vor putea apela şi alte texte din lirica naţională şi nu numai, dar tot în grup şi cu carcater de întrecere şcolară.

Argumentare :
Întreb retoric –
           Cum este mai bine să înveţi, să dezvolţi cel de-al doilea sistem de comunicare, semnalizare  - începând cu scrisul sau cu cititul ... ?
           
Eu optez pentru citit prioritar înaintea scrisului; evident aceste două mari laturi ale educării se completează una pe cealalta, dar, cel puţin în primele clase elementare (mai ales clasa I), gradual, propun ca cititul să fie prioritar faţă de scris.
           A citi este mai simplu decat a scrie... şi asta dacă se face în grup (în cor) pot apărea situaţii psiho-moral-volitive care favorizeaza învătarea perfectă.
           În grup elevii pot să se orienteze mai uşor asupra unor greşeli spre a nu le mai repeta în altă ocazie, tot aşa componenţii grupului învaţa să se autocorecteze şi să devină receptivi la unele valori specifice vieţii în colectiv, activitatea socializată etc.

           Despre învăţarea, pe „nerăsuflate”, a Imnului…. nu mai este cazul de a pleda: aproape nimeni din tara asta nu ştie TOATE strofele şi asta este o mare ruşine pentru întreg neamul nostru; această deficienţă trebuie ameliorată cât mai grabnic posibil…!!!


Al doilea „pas”:
În şcolile în care această activitate (minimum) se arată a fi reuşită, realizabilă, se va „testa” efectul educaţional practic prin – începerea organizărilor cerute de acţiunea de înfiinţare a unor „cluburi şcolare” cu personalitate juridică şi în paralel cu activitatea şcolii de bază, fiecare ajutându-se una pe cealaltă.„Clubul şcolii” trebuie să fie locul în care opţiunile extraşcolare, talentele, aspiraţiile unor elevi să-şi găsească locul în cel mai firesc mod, adică:
      dacă unii profesori au o atracţie spre o activitate educativă, creatoare de valori morale şi chiar materiale, acel profesor va fi atras firesc de existenţa acestui club;
      dacă unii elevi sau colegi, prieteni ai acestora din alte medii şcolare, au înclinaţii extraşcolare deosebite şi care le face plăcere să le practice în mod organizat, sub supraveghere didactică, pentru aceştia, clubul şcolii poate deveni chiar o „a 2-a casa” în care ei se vor simţi bine şi, poate, vor fi feriţi de unele influenţe nocive.

„Testarea” are loc prin:

1.      organizarea (cu personalitate juridică) a clubului şcolii (statut, regulament etc.)
2.      cu atragerea liber consimţită a cadrelor sensibile la activitatea clubului, aderare ce poate fi motivată şi material (există căi legale!)
3.      cu atragerea elevilor în activitatea clubului pe două mari paliere: unul artistic şi unul sportiv, în limitele statului şi regulamentului de funcţionare a clubului etc.

           ** personalitatea juridică a clubului şcolii permite activităţi financiare legale: sponsorizări, atribuire de fonduri din surse extraşcolare, până la alocarea de fonduri de la Stat sau chiar din exterior;

           ** unele acţiuni pot beneficia de fondurile Statului în sensul angrenării clubului în acţiuni specifice unor ministere sau autorităţi: plantare de arbori, participări la campanii de curăţenie a mediului ş.a.m.d.


Al treilea „pas”:

Este de competenţa Statului, a Guvernului şi a Ministerelor direct vizate de acest demers;  în esenţă şi până a intra în argumentări mai ample – este vorba despre reorganizarea subsistemului de sport şcolar, adică a Cluburilor sportive şcolare.

Această acţiune trebuie să conducă înapoi în „şcoală”, forţa şi experienţa profesorilor-antrenori care, fie în cadrul orelor din programa EFS, fie în cadrul clubului şcolii, vor avea sarcina de a stimula participarea elevilor la diferite forme ale exerciţiului fizic iar pe elevii cei mai talentaţi să-i pregătească, să-i orienteze către practicarea în cadrul sportului de performanţă (grupuri de copii, juniori + alte forme şi alte grupe de vârstă); evident aceiaşi atmosferă va fi susţinută şi în partea dedicată activităţilor artistice. Consider că „viaţa” CSS-urilor trebuie să ia sfărşit; acest sistem a servit scopurilor propagandei de tip comunist, a avut şi laturi bune dar, în esenţă s-a fondat pe subminarea EFS-ului şcolar şi a dus la creerea artificială a unor forme superioare care nu aparţineau bazei ci unei elite de multe ori întâmplător apărute....
CSS-urile au generat antrenori de elită mondială (Belu, Bitang s.a.) dar a oferit „culcuş” nemeritat şi multor altor neaveniţi. CSS versus EFS-ul şcolar nu trebuie să mai dăinuie!

           ** acest lucru poate părea greu de realizat dar nu este aşa – profesorii-antrenori / secţii din CSS,  vor fi legaţi intrinsec de baza naturală, firească de selecţie;

           ** o serie de posturi TESA din schema de funcţionare a CSS-urilor pot fi redirijate pentru o mai bună organizare a învăţămentului etc.Al patrulea „pas”:

Se referă la organizarea piramidală, pe plan naţional a unei alte forme ale vechii  „Daciade” – sub denumirea generoasă, provenită din antichitate

„MENS SANA IN CORPORE SANO”

            La acest capitol avem destulă experienţă organizatorică, se ştiu şi se pot sprijini multe activităţi, pot participa multe Ministere şi alte autorităţi ale Statului.

            Principalul rost al acestei întreceri naţionale este să adune toate energiile tinerilor din şcoli şi din cluburile acestora, pornind chiar de la „acel concurs de recitare în cor a Imnului nostru” şi la campionate, întreceri, festivaluri în toate sferele de activitate artistică şi sportivă a tineretului nostru, acţiuni care trebuie remunerate consistent din Bugetul de Stat.


Al cincilea „pas”:

Având în vedere buna reprezentare şi imaginea  bună a culturii româneşti peste hotare şi mai ales rezultatele la diferite forme de întrecere internaţională (olimpiade sportive, întreceri la diferite discipline şcolare, inventică ş.a.).

Statul nostru trebuie să promoveze un „export” de „capital cultural” prin deschiderea de şcoli satelit (bursiere) a bunelor noastre unităţi şcolare recunoscute  (amănunte într-un materil special dedicat acestui subiect).

În acelaşi spirit – se vor face demersurile necesare ca din alte ţări, şcoli reprezentative, să-şi deschida porţile la noi în ţară; poate că ideea de reciprocitate ar fi foarte bine venită.


Efecte:

Se va creea o emulaţie atât pentru obţinerea burselor de către elevi şi profesori…, emulaţiea va avea ca suport ocazia mult apreciată de a învăţa, trăi în alte condiţii binefăcătoare din toate punctele de vedere.

Conducerile şcolilor, cadrele didactice şi, mai ales părinţii vor fi motivaţi pentru a lucra în acest sens; eforturile lor vor face ca fiecare acţiune a şcolii să capete valoare şi astfel se va ridica potenţialul educativ, cultural în masa celor vizaţi de aceste activităţi

FINAL:

Cei cinci „paşi” restanţi se pot recupera… este nevoie de bune intenţii de ordin intelectual, fără nici un amestec politic sau de altă natură – totul trebuie făcut având în minte şi suflet cuvintele „a fi bine educat” cu referire la cât mai mulţi copii ai neamului nostru atât de amărât şi oropsit….

No comments: