Wednesday, May 4, 2011

Nutrition and Supplements

The truth about supplements

Wednesday, May 4, 2011 12:42 PM
From:
Add sender to Contacts
To:
"mircea olaru"

Traducere din Engleză în Română

Nutriţie şi Suplimente
Adevărul despre suplimente
Miercuri 2011-05-patru 12:42
De la:
"Sport Performance Buletinul"
Adauga expeditorului la Persoane de contact
Pentru a:
"Mircea Olaru"


Buletinul sport de performanţăPROBLEMA 38

04 MAI

Top 15 Rezistenţa Exercitii


David Joyce

Nutriţie şi Suplimente

Salut Mircea,

În această săptămână, m-am gândit ne-ar arunca o privire la proteină. Există o mulţime de prostii pedalat despre proteine, în special de companiile încearcă să suplimente biciui, aşa că am gândit Aş încerca să clare unele dintre ape tulburi - cel puţin în parte.

Ce este de proteine?

Proteinele forma blocuri majore de muşchi şi alte ţesuturi în organism, precum şi, enzime şi hormoni hemoglobina din sânge. Ele sunt compuse din subunităţi denumite aminoacizi. Există aproximativ 20 de aminoacizi că ştim de. 12 din acestea sunt făcute de corpul nostru, restul avem nevoie pentru a obţine, prin dieta noastră şi acestea sunt ceea ce numim aminoacizi esentiali. Dacă nu primim aceste prin dieta noastra, capacitatea de muşchii noştri să crească sau să recupereze de la formare este compromisă.

Cât de mult avem nevoie?

"Este important să ne amintim că suplimentele nu ofera tot ceea ce o masă sănătoasă şi echilibrată poate astfel încât acestea nu ar trebui să înlocuiască mese pe termen lung."

Acesta este un domeniu de dezbateri considerabile. Sportivii Forţa de aderenţă nevoie de între 1,6 - 2g / kg de greutate corporală pe zi. Pentru un atlet 80 kg, acest lucru înseamnă că ar putea avea nevoie în jur de 130 - 160g de proteine. Sportivii Endurance nevoie de proteine ​​în dieta lor, precum şi, pentru a asigura masa musculara nu este pierdut urmează cursuri de formare, dar au nevoie de mai puţin (aproximativ 1,2 - 1,6 g).

Multi culturisti susţin că au nevoie de mult mai mult de acest lucru şi l-am văzut rapoartele de persoane care iau 6g per kg de greutate corporală. Ei au tăiat în jos pe carbohidrati lor să rămână foarte slabă şi deci este posibil ca proteina in plus care le consumă este utilizată ca o sursă de combustibil, deşi o ineficiente unul.

Nu avem nevoie de suplimente?

Eu susţin utilizarea de suplimente în slujba mea. Motivul este că vreau să ofere suport nutritional pentru atlet de formare din cadrul o jumătate de oră de finisare-le o sesiune de formare. Folosind un shake de proteine ​​este o metodă convenabilă pentru a se asigura că ne-am lovit obiectivele noastre de proteine ​​în această fereastră crucial de 30 de minute. La fel, deşi, o masă bogată în proteine ​​este la fel de bun, dacă nu mai bine, decât un shake, ci doar că această opţiune nu este întotdeauna fezabile în mediul nostru şi nu toată lumea se simte ca o masă aşa de repede dupa antrenament.

Dezavantaje şi alternative

Este important să ne amintim că suplimentele nu ofera tot ceea ce o masă sănătoasă şi echilibrată poate astfel încât acestea nu ar trebui să înlocuiască mese pe termen lung. Există, de asemenea, riscul de a unui lot contaminat, care poate fi o problemă dacă aveţi sau atlet dvs. este supus unor teste de droguri. Aveţi întotdeauna trebuie să vă asiguraţi că suplimentele dvs. provin dintr-o sursă de renume, de preferat unul care are lot de testare independente. În cele din urmă, ele pot fi costisitoare. Credeţi sau nu, acelaşi loc de muncă de bază se poate face prin consumarea un ou fiert şi milkshake de ciocolată! Ea are carbohidrati necesare pentru a obţine un răspuns la insulină (necesar pentru eliberarea de hormon de creştere) şi lapte şi ouă, de asemenea, proteinele de care ai nevoie.

'Til săptămâna viitoare,

Stai Amigos robust!

Joycey
===========
David Joyce

Consultant Leziuni şi de performanţă la FC Galatasaray. Detine un master in fizioterapie Sport si un master in Forţa şi Condiţionarea. El, de asemenea, prelegeri pe MSc în curs Fizioterapeutul Sport de la Universitatea din Bath.
The Top 15 Resistance Exercises


David Joyce


Nutrition and Supplements

Hi Mircea,

This week, I thought we’d take a look at protein. There’s a lot of nonsense pedalled about protein, particularly by companies trying to flog supplements, so I thought I’d try to clear some of the murky waters - at least in part.

What is protein?

Proteins form the major building blocks of muscle and other tissues within the body, as well as hormones, enzymes and haemoglobin in the blood. They are composed of subunits called amino acids. There are about 20 amino acids that we know of. 12 of these are made by our bodies; the rest we need to get through our diet and they’re what we call essential amino acids. If we don’t get these through our diet, the ability of our muscles to grow or recover from training is compromised.

How much do we need?


"It’s important to remember that supplements don’t provide everything a healthy balanced meal can and so they shouldn’t replace meals on a long-term basis."

This is an area of considerable debate. Strength athletes need between 1.6 - 2g per kg of body weight per day. For an 80kg athlete, this means they may need around 130 - 160g of protein. Endurance athletes need protein in their diets as well, to ensure muscle mass is not lost following training, but they need less (around 1.2 - 1.6g).

Many bodybuilders maintain that they need considerably more than this and I’ve seen reports of people taking 6g per kg of body weight. They cut down on their carbohydrates to remain very lean and so it’s likely that the extra protein they consume is utilised as a fuel source, albeit an inefficient one.

Do we need supplements?

I advocate the use of supplements in my job. The reason is because I want to provide nutritional support to the training athlete within half an hour of them finishing a training session. Using a protein shake is a convenient method to ensure that we hit our protein targets within this crucial 30-minute window. Equally, though, a protein-rich meal is just as good, if not better, than a shake; it’s just that this option is not always feasible in our environment and not everyone feels like a meal so soon after training.

Downsides and alternatives

It’s important to remember that supplements don’t provide everything a healthy balanced meal can and so they shouldn’t replace meals on a long-term basis. There is also the risk of a contaminated batch, which can be problematic if you or your athlete is subject to drug testing. You always need to make sure that your supplements come from a reputable source, preferably one that has independent batch testing. Finally, they can be expensive. Believe it or not, the same basic job can be done by consuming a boiled egg and chocolate milkshake! It has the carbohydrates necessary to get an insulin response (necessary for the release of growth hormone) and the milk and egg also provide the protein you need.

‘Til next week,

Stay robust amigos!

Joycey

David Joyce

Injury and Performance Consultant at Galatasaray FC. Holds a Masters in Sports Physiotherapy and a Masters in Strength and Conditioning. He also lectures on the MSc in Sports Physio course at the University of Bath.