sâmbătă, 27 noiembrie 2010

Am pus intrebari - mi s-a raspuns !(03)

Am pus intrebari - mi s-a raspuns !(03)

Wednesday, November 24, 2010 8:42 PM

From: "USA Swimming"

Add sender to Contacts

To: "mircea olaru" scanave@yahoo.com

------------------------------------------------------------------

Motto:Dezbaterea ds. ’copii-minune’ si ’pregatirea de perspectiva’/ pana la Seniorat, m-a determinat sa mai caut si la ’altii’ ceva raspunsuri. Asa cum le-am primit, in ordinea prezentarii lor, asa le postez si eu, pentru a fi folositoare noua.

Lectia 3

Planning Age Group Practices

[traducere Google translate nefinisata....]

It is a good idea to plan, in writing, the progressions for workout sets, total yardage per week, and moving from a stroke development oriented practice to aerobic development to racing development. While progressing, always maintain stroke development, aerobic development and racing. With age groupers, work on everything, but shift the emphasis every 3 to 6 weeks for variety and to coincide with the meet schedule. Of the components listed below, the coach can determine the relative importance of each component and how that importance may change during the season. Creating a general plan based on those priorities then leads to a more specific weekly plan and finally to a detailed daily workout.

Basic Components of an Age Group Practice

With an age group practice, yardage is more important than with a novice group, but still does not have the importance that it has with a senior group. Many coaches are used to designing sets or thinking about yardage as the primary goal. Just as we mentioned with novice swimmers, age group swimmers are not miniature seniors. They continue to have special needs and considerations, just as the novice group does. The primary goal is to get the swimmers ready for moving to the senior group. By focusing on what it takes to develop age groupers into senior swimmers the coach creates appropriate components of the workout. The most basic elements to teach are:

  • Progressive Aerobic Development. Begin to introduce aerobic sets of longer duration (approximately 15-20 minutes) on predetermined intervals. An example would be 5 x 200 free on 3:00 or 4 x 200 breaststroke on 4:00. On these sets, work on stroke count or other skills that need to be emphasized. Turn the same sets into challenge sets by reducing the intervals each week. It’s fine to build up to 40 or 60 minute aerobic sets. Vary the distances, strokes, and intensity to keep the sets interesting. Doing a set of 20 x 100 free on 1:20 or doing a 6000 yard workout in 90 minutes are both laudable workout goals for an advanced age group team but they should not be the singular and everyday focus of the age group workout. Getting to this level should be the result of reasonable progressions over time while continuing to develop the other components listed below.
  • Kicking. Quality kicking should be incorporated every day. Kicking is the foundation of good stroke technique and shouldn’t be de-emphasized just because the swimmers have graduated from the novice group.
  • Long Quality Swims. Timed 400m, 500y, 800m, 1000y, 1500m and 1650y swims. Swimmers don’t turn 13 and suddenly and magically know how to swim a distance event. Teach them early.
  • Race Preparation. Learning how to race. Do 50’s, broken 50’s, broken 100’s, and broken 200’s on a 1:2 work-rest ratio. It is not physiological training as much as “brain training.”
  • Sprinting. 25’s or less on lots of rest. Let ‘em race!
  • Test Sets. On a regular basis incorporate some type of test to monitor improvements in aerobic ability and workout ability.
  • Stroke, Start and Turn work. Not drills, but actual teaching. (Do drill work as part of aerobic development.)
  • Games and or Relays. Let them have some fun! Keep safety in mind.
  • Dryland Training. Young swimmers benefit greatly from calisthenics, body-weight exercises such as push-ups and core body abdominal work. A program as short as 5 minutes up to 30 minutes is appropriate for age group swimmers, depending on age and ability. Dryland can be incorporated either prior to or following pool time.

Working with Multiple Groups

A coach should always write a workout that challenges the best swimmers. However, with a large group of swimmers, this may mean that some of the slower swimmers can become discouraged. So the challenge for the coach is meeting the needs and challenging the swimmers of all levels.

Some coaches will use the “same but less” method in writing workouts where the sendoff interval stays the same but the distance will vary. The top swimmers might be doing 10 x 100 on 1:30, a second group might be alternating 75’s with 100’s on 1:30, and a third group might be doing 10 x 75 on 1:30.

Another method is to write two or three or more separate and distinct workouts for each ability group on the age group team. The down side of this is that it requires careful planning and excellent discipline. The upside is that workouts are designed to be suited to each ability level. A recommendation for dealing with multiple distinct workouts is that to divide the workout time into 15 or 20 minute blocks of time and design all sets to last 15 or 20 minutes so that each group begins and ends at about the same time. The coach can then rotate from group to group at the end of the set. This requires that one group can do a set on their own with the pace clock, while one coach works with one group and another coach works with the third group.

Whichever method is chosen, remember that the goal is to meet the needs of swimmers of varying abilities within the group.


Planificarea la nivelul pregatirii ’Age groups’ /

traducere nefinisata (am o gripa de zile mari , bine ca virusii astia nu se potrivesc la internet....)

[unde intalniti 'accident vascular' = 'stroke technique' , procedeu..... hihuhoha]


Este o idee bună să-şi planifice, în scris, progresiile pentru seturi de antrenament, total yardage pe săptămână, şi se deplasează dintr-o practică de dezvoltare orientată spre accident vascular cerebral la dezvoltarea aerobe la curse de dezvoltare. În timp ce progresează, menţine întotdeauna dezvoltarea accident vascular cerebral, dezvoltare aerobic şi curse. Cu groupers vârstă, lucru pe tot, dar schimbarea accentului la fiecare 3 până la 6 săptămâni pentru varietate şi pentru a coincide cu programul întâlni. A componentelor enumerate mai jos, antrenorul poate determina importanţa relativă a fiecărei componente şi modul în care importanţa se poate schimba în timpul sezonului. Crearea unui plan general, bazate pe aceste priorităţi apoi duce la un plan saptamanal mai specifice şi, în final la un antrenament zilnic detaliat.

Componentele de bază ale unei practici Grupa de vârstă.


Cu o practică grup de vârstă, yardage este mai important decât cu un grup de novice, dar încă nu are importanţa pe care o are cu un grup de senior. autocarele Multe sunt folosite pentru a proiectarea seturi sau de gândire despre yardage ca obiectiv principal. Aşa cum am menţionat cu înotători novice, înotători grupa de varsta nu sunt seniori miniatură. Ei continuă să aibă nevoi speciale şi considerente, la fel ca grupul nu novice. Scopul principal este de a obtine înotători pregătit pentru trecerea la grupul de seniori. Concentrându-se pe ceea ce este nevoie să se dezvolte în vârstă groupers înotători senior antrenor creează componentelor adecvate de antrenament. Elementele cele mai de bază pentru a preda sunt:

• Dezvoltarea progresivă aerobic. Începe să introducă seturi aerobe de lungă durată (aproximativ 15-20 de minute) la intervale prestabilite. Un exemplu ar fi de 5 x 200 liber la 3:00 sau 4 x 200 bras la 04:00. Pe aceste seturi, lucru pe numărul de accident vascular cerebral/stroke technique sau de alte aptitudini care trebuie să fie subliniat. Rândul său, în aceleaşi seturi de seturi de provocare prin reducerea intervale în fiecare săptămână. Este bine de a construi până la 40 sau 60 de seturi de minute de aerobic. Vary distanţele, accidente vasculare cerebrale/stroke technique, şi intensitate pentru a menţine seturi interesante. Făcând un set de 20 x 100 liber pe 01:20 sau de a face un antrenament 6000 curte în 90 de minute sunt ambele goluri lăudabile antrenament pentru o echipa avansat grup de vârstă, dar acestea nu ar trebui să fie în centrul atenţiei singular şi de zi cu zi a antrenament grupa de vârstă. Noţiuni de bază pentru acest nivel trebuie să fie rezultatul a progresiile rezonabile a lungul timpului în timp ce continuă să se dezvolte alte componente enumerate mai jos.
• Eliminarea / Picioare. Calitate lovind ar trebui să fie încorporată în fiecare zi. Lovind este fundamentul de tehnica de accident vascular cerebral/
stroke technique bun şi nu ar trebui să fie de-a subliniat doar pentru că înotătorii au absolvit din grupul novice.
• Intreceri de inot Long calitate. Cronometrat 400m, 500y, 800m, 1000y, 1500m şi 1650y înoată. Înotători nu rândul său, 13 şi brusc şi magic ştie să înoate un eveniment distanţă. Să-i înveţe devreme.
• Pregătirea Race. A învăţa cum să cursa. Nu 50, 50 rupt, spart 100 de, spart şi 200 pe un raport de 1:2 de lucru şi odihnă. Nu este de formare fiziologic la fel de mult ca "creier de formare."
• sprint. 25 sau mai puţin pe o mulţime de odihnă. Să-i cursa!
• Seturi de testare. În mod regulat încorpora un anumit tip de test pentru a monitoriza îmbunătăţiri în capacitatea aerobă şi capacitatea de antrenament.
• Accident vascular cerebral, Start şi de a lucra Turn. Nu burghie, dar predare propriu-zise. (Nu burghiu lucreze ca parte a dezvoltării aerobe.)
• Jocuri şi / sau relee - Stafete. Lasă-i să te distrezi! Păstraţi de siguranţă în minte.
• Dryland de formare. Tinerii înotători beneficiază din plin de calistenice, greutatea corporală exerciţii, cum ar fi push-up-uri şi de a lucra de bază corp abdominale. Un program cât mai scurtă 5 minute pana la 30 de minute este adecvat pentru inotatori grup de vârstă, în funcţie de vârstă şi capacitatea. Dryland pot fi încorporate fie înaintea sau în timpul piscina următoare.

Lucrul cu mai multe grupuri de
Un antrenor ar trebui să scrie întotdeauna un antrenament pe care provocările cele mai bune înotători. Cu toate acestea, cu un grup mare de inotatori, acest lucru poate însemna că unele dintre înotători mai lent poate deveni descurajat. Deci, provocare pentru antrenor este satisfacerea nevoilor şi provocatoare înotătorii de toate nivelurile.

Unii coach-ii vor folosi ", aceeaşi, dar mai puţin", metoda în scris antrenamente în cazul în care intervalul de sendoff rămâne aceeaşi, dar distanţa va varia. Înotătorii de sus s-ar putea face 10 x 100 la 01:30, un al doilea grup ar putea fi alternand 75 cu 100 de la 01:30, şi un al treilea grup s-ar putea face 10 x 75 la 01:30.

O altă metodă este de a scrie două sau trei sau mai multe antrenamente separate si distincte pentru fiecare grup pe capacitatea echipei de grupa de vârstă. Partea de jos a acestui fapt este că ea necesită o planificare atentă şi disciplină excelentă. Partea buna este ca programe de antrenament sunt proiectate pentru a fi potrivite pentru fiecare nivel de abilitate. O recomandare pentru a face antrenamente cu multiple distincte este acela de a împărţi timpul antrenament în 15 sau 20 de blocuri minut din timpul de proiectare şi toate seturile de la ultimele 15 sau 20 de minute, astfel încât fiecare grup începe şi se termină la aproximativ în acelaşi timp. Antrenorul se poate roti, apoi de la grup la grup la sfarsitul setului. Aceasta presupune că un grup poate face un set pe cont propriu cu ceas ritm, în timp ce un antrenor lucrează cu un singur grup şi un alt antrenor de lucrări cu al treilea grup.

Indiferent de metoda aleasă, amintiţi-vă că scopul este de a satisface nevoile de înotători din diferite abilităţi în cadrul grupului.


Niciun comentariu: